سرخط
۱۲ مه ۱۸۲۰: ۱۹۹ سال پيش در چنين روزی فلورانس نايتينگل در فلورانس شمال ايتاليا زاده شد.