سرخط
۱۱ مه ۱۹۰۴: ۱۱۵ سال پيش در چنين روزی سالوادور دالی در شهرك فيگِراس در شمال شرقی اسپانيا زاده شد.