سرخط
۱۳۶ سال پیش در چنین روزی خوزه اورتِگا ای‌گاسِت در مادرید پایتخت اسپانیا زاده شد. می‌گفت: "من روی ماشین تکثیر روزنامه زاده شدم".