سرخط
۷ مه ۱۷۴۸؛ ۲۵۱ سال پیش، در چنین روزی بانو اولَمپ دوگوژ در شهرک مونتوبان زاده شد. نام اصلیش ماری، پدرش قصاب و مادرش رختشوی بود.