سرخط
شورای امنیت در نشست خود خواهان توقف فوری خشونتها علیه غیر نظامیان در سودان شد.