سرخط
راز پیروزی کالدرون در مذاکره فشرده با مدیران را در سخنان او دریابیم. این مرد آرژانتینی به گونه‌ای برنامه و اهداف خود را بیان کرد تا سرخ‌ها مجاب به استخدام او شوند.