سرخط
ساکت الهامی پس از چند روز کار در تراکتور به علت مشکلات خانوادگی از سمت خود استعفا داد.