سرخط
گروه طالبان مسئولیت انفجارهای امروز کابل را برعهده گرفت.