سرخط
کمیسر بودجه اروپا در گفتگویی بار دیگر ضمن هشدار به ایتالیا برای پرداخت بدهی های خود خواستار اصلاح فوری سیاست های مالی رم در قبال اروپا شد.