سرخط
باشگاه استقلال تهران در پرونده حق رشد اللهیار صیادمنش محکوم شناخته شد.