سرخط
مدیر سیستم حمل و نقل پاک شهرداری تهران جزییات دومین نمایشگاه دوچرخه شهری و حمل و نقل پاک را تشریح کرد.