سرخط
مسعود ثقفی گفت: دو مدرسه ما در مناطق ۲ و ۳ امروز پلمب شد که این دو مدرسه جمعا ۴۵۰ دانش آموز دارد و مشکل اصلی این است که در اطراف این مدرسه و این منطقه مدرسه دیگری برای جای گذاری دانش آموزان وجود ندارد و همچنین فضایی هم برای اسکان دادن دانش آموزان وجود ندارد.