سرخط
تهران - ایرنا - " برنی سندرز " سناتور دموکرات و از نامزدهای انتخابات ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست های ترامپ بویژه در عرصه خارجی گفت که ترامپ از زمان به قدرت رسیدن، وزارت خارجه را تضعیف کرده است.