سرخط
رئیس دیوان عدالت اداری کشور گفت: در سال گذشته بیشترین شکایت از سازمان تأمین اجتماعی با 35 هزار و 930 دادخواست بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 31 هزار و 970 مورد بوده است.