سرخط
اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره الحاق بخش دیگری از کرانه باختری به اراضی اشغالی در صورت موفقیت در انتخابات با انتقادات زیادی مواجه شد.