سرخط
طوفان سهمگین دوریان در باهاما تاکنون خسارات و تلفات بسیاری را بر جای گذاشته است.