سرخط
روزگذشته ساکنان منطقه نوریلسک روسیه شاهد بارش برف بودند.