سرخط
قرار بازداشت بازیگر اهانت کننده به ساحت امام حسین (ع) صادر شد