سرخط
مشهد- ایرنا- مشاور وزیر کشور گفت: شناخت پیشران توسعه منطقه ای، نخستین دستاورد طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی و موتور حرکت آن معینهای اقتصادی در هر منطقه هستند و این طرح به مسائل مدیریتی کشور کمک کرده است.