سرخط
قزوین - ایرنا -دستگاه‌های اجرایی استان به ورزش همگانی، توجه داشته و زمینه تشویق مردم به ویژه کارمندان دولت را به آن فراهم کنند.