سرخط
اصفهان- ایرنا- مرور روزنامه‌های چاپ اصفهان، پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۸