رئیس جمهور با اشاره به آغاز ساخت ۳۳ موج شکن در سواحل جنوبی دو استان هرمزگان و بوشهر گفت: امروز همزمان ۱۳ موج شکن مردمی هر کدام با اعتباری بالغ بر دو تا دو و نیم میلیارد تومان افتتاح شد که در صیادی منطقه تاثیر بسیار خوبی خواهد گذاشت.