وضعیت نامناسب عصارخانه تاریخی «جماله» در اصفهان

وضعیت نامناسب عصارخانه تاریخی «جماله» در اصفهان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ مهر ۱۳۹۹دریافت ۱۸ MB

منابع خبر