اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خلاقیت دانش آموزان

تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خلاقیت دانش آموزان
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲ بهمن ۱۳۹۵

اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خلاقیت دانش آموزان

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری در رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سوم ابتدایی انجام گردیده است.

چکیده

هدف : پژوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی برنامه آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری در رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سوم ابتدایی انجام گردیده است. روش :پژوهش حاضر از نوع طرح تحقیق شبه آزمایشی همراه با گروه گواه و دارای پیش آزمون و پس آزمون می باشد.در این پژوهش ۸ ۱۰ دانش آموز دختر سوم ابتدایی (۸۴ دانش آموز در گروه آزمایش و ۲۴ دانش آموز در گروه گواه ) مشارکت داشتند .گروه آزمایش در ۲۳ جلسه تحت آموزش برنامه خلاقیت در قالب درس هنر قرار گرفتند . هم چنین از پرسش نامه های خلاقیت تورنس (فرم الف و ب) و چک لیست خلاقیت جانسون در پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردیده است. یافته ها : تحلیل داده های آزمون تورنس به روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میزان خلاقیت گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است ؛ به علاوه در گروه آزمایش بر خلاف گروه کنترل ، تفاوت معنا داری بین وضعیت دانش آموزان در چک لیست خلاقیت جانسون در پیش آزمون و پس آزمون وجود داشته است .نتیجه گیری:با توجه به تفاوت معنادار بین دو گروه ، آموزش خلاقیت در قالب فعالیت های هنری بر رشد خلاقیت موثر است .

کلیدواژه ها: خلاقیت؛ برنامه آموزشی درس هنر؛ سوم ابتدایی

نویسندگان:

افضل السادات حسینی: دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیده زهره محمدزاده: کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره ۶، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر