عکس: آخرین شب بنزین ۷۰۰ تومانی

عکس: آخرین شب بنزین 700 تومانی

فردا
فردا - ۳۰ آبان ۱۳۹۴منابع خبر
اتمام بنزین ۷۰۰ تومانی (عکس) عصر ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۴