شعر طنز/ در حاشیه زنده باد بهار

الف - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱

آورده اند مردی از ابنای روزگاریک روز گشت بر خرک لنگ خود سواربانوی خویش و نیز کمی خرت و پرت راآورد و ترک آن خر بی چاره کرد باردر بین راه خویش رسیدند از قضاآن دو به پیرمرد غریبی که بود زارآن پیرمرد خسته و آشفته می نمودبر او گذشته بود نود سال آزگارزن گفت خسته است و گمانم گرسنه استای مرد صبر کن خر خود را نگاهدار!مرد اندکی طعام به آن پیرمرد دادقصد ثواب کرد به درگاه کردگارگفت ای جوان خدا دهدت اجر بی حسابچون من نسازدت به غم و عاجزی دچاراز بس که راه آمدم از پا فتاده امای کاش می شدم به خرت اندکی سوارمرد جوان که یکسره جوگیر گشته بوداز خر پیاده گشت و بفرما زدش دوباریک ساعتی گذشت و رسیدند همرهانجایی که بود مقصد مرد ثوابکارگفت ای پدر پیاده شو از خر رسیده ایمگاه فراق آمد و وقت وداع یاراما ببین که داد چه پاسخ بدون شرمآن پیرمرد رند به آن مرد بدبیارگفت ای جوان مزاحم ما می شوی چرا؟!دست از من شکسته دل ناتوان بدار!این خر، خر من است اگر مدعای توستبسیار خب برو سند محضری بیار!مرد جوان که گیج و پریشان و مات بودگفت این خر من است...گواه من این نگار...وقتی که نام زن به زبان جوان گذشتفریاد پیرمرد برآمد که ای هواااارشرمی کن ای جوان و بترس از خدا بروآخر تو را به خانم و ناموس من چه کار؟!...آقای محترم تو هم از خر پیاده شواین خر لگدزن است و چموش است زینهار!زان پیشتر که خلق بگویند کافی استامروز مثل بچه آدم بیا کنارای کاش جای دولت تو نام نیک توماند به صدر صفحه ایام یادگاریک گل در این دیار نخواهد شکفت اگرصد سال زنده باد بگوییم بر بهارباید برای مردم بی چاره فکر کردآنها که گوششان شده لبریز از شعاربا چند نطق دیگر مردان اقتصادترسم رسد به قیمت خون قیمت دلارآن کس که برگزیده ای او را به جای خویشمردی ست پاک و نیک ز نیکان روزگاراما به درد کار سیاسی نمی خوردحتی به کار قند فروشی قندهارتا بخشی از لیاقت او برملا شوداو را بکن رییس ترافیک گرمساراز زمره رجال سیاسی نبوده است*نه بوده او وکیل و وزیر و نه کاردار(البته غیر دولت عالی که نام آنبادا بر اوج قله تاریخ برقرار)کی بوده است جزو مقامات عالیهنه دست کم -چنان که جناب تو- شهردارنی اهل علم و دانش و فضل است و هست اگریک صفحه متن و مطلب علمی از او بیارزندانی سیاسی دوران انقلابهرگز نبوده یا ز بزرگان کارزارگر عارف است و اهل کرامت تو دیده ایما که ندیده ایم، بباشیم عذردارمانند او و بهتر از این یار غار توبسیار هست آدم کاری در این دیارپوتین تو نیستی و نه روسیه مملکتمانند مدودف نبود این بزرگوارزحمت کشیده خدمت بسیار کرده ایدیگر بس است حرمت خود را نگاهداردنیا که جسر آخرتش خوانده مصطفیجای نشست نیست که راه است و رهگذاررحمت برآن که قدر خودش را شناخته ستبیند جهان و کار جهان را به اعتباراز شر نفس و حیله شیطان گریز نیستبا این همه به لطف خداییم امیدوار*طبق قانون اساسی رییس جمهوری علاوه بر شرایط خاص مدیریتی و اجرایی باید از رجال سیاسی و مذهبی باشد . این عنوان به راحتی بر اشخاص حمل نمی شود و مستلزم تواناییها و سوابقی است که به راحتی در اشخاص -حتی در بسیاری رجال خدمتگزار و شناخته شده-یافت نمی شود.

منابع خبر
احمدی نژاد و شعار "زنده باد بهار"... بی بی سی فارسی - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
با "زنده باد بهار" در کشور بهار نمی شود خبرگزاری مهر - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
زنده‌یاد! بهار الف - ۲۴ بهمن ۱۳۹۱