اجاره نشین‌ها در صف حذف شوندگان یارانه قرار می‌گیرند؟ /تعیین و تکلیف متوفیان و مقیمان خارج از کشور در فرآیند حذف یارانه‌ها