گزارش تصویری / روایت آنانی که آسایش خویش را برای آرامش ما فدا کردند -۲

گزارش تصویری / روایت آنانی که آسایش خویش را برای آرامش ما فدا کردند -2

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

عکس/ رئوف محسنی

منابع خبر