ایزدی: هرگاه مقاومت ملت‌ها برای آمریکا هزینه زا باشد، آنها تسلیم می‌شوند