عضو علمی کمیته کرونا: به حرف بی‌سوادانی که علیه واکسن حرف می‌زنند، گوش نکنید

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: واکسن علمی