معاون میراث فرهنگی کشور معرفی شد

معاون میراث فرهنگی کشور معرفی شد
عصر ایران
فردا - ۲ شهریور ۱۳۹۲

مهدی حجت به عنوان معاون جدید میراث فرهنگی به جای آتوسا مومنی منصوب شد.به گزارش مهر، محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهدی حجت رئیس ایکوموس ایران را به عنوان معاون میراث فرهنگی خود معرفی کرد.پیش از وی آتوسا مومنی عهده دار این سمت بود.

منابع خبر