ظرف دوسال آینده مقام اول دنیا را به عنوان تولیدکننده عمده اسانس محصول گل بدست میآوریم

ایلنا - ۶ خرداد ۱۳۹۰

رونمایی ازدستگاه اسانس گیری پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصرطلیعه ورودایران به بازاراسانس دنیا می باشد که تا پایان سالجاری تعداد۱۰۰دستگاه ۳۰۰ کیلویی آن را برای اولین اسانس تولیدی کشوردرحجم انبوه وقابل صادرات تولیدخواهیم کرد.  کاشان –ایلنا : "دکتر ابراهیم آبادی "رئیس کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران درنشست خبری که درپژوهشکده اسانسهای طبیعی قمصربا حضور"مهندس فرخ تبار" شهردارقمصر برگزارشد درگفتگوبا خبرنگاران با اشاره به اینکه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری نسبت به رفع مشکلات صنایع مشکل داراقدام به ایجاد ۶۰ کانون درسطح ملی نمود افزود:ازاین تعدادکانونی که درسطح ملی ایجادکرده اند که وظیفه هرکدام ازآنها رسیدگی به آن صنعت خاص است دوتا ازاین کانونها مربوط به کاشان است که اولین آن کانون هماهنگی صنعت فرش است که مرکزیت آن دردانشگاه کاشان وبه ریاست رئیس دانشگاه کاشان ودیگری کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب است که با محوریت ومرکزیت کاشان ولی به شکل ملی وکشوری اداره می شود . به گزارش خبرنگارایلنا درکاشان "دکتر ابراهیم آبادی " با اشاره به فعالیت کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران درطول چندسال گذشته افزود: اززمان فعالیت دانشکده اسانس وابسته به دانشگاه کاشان تاکنون توانسته دستاوردهای خوبی را به ارمغان بیاورد که تاسیس این کانون راه اجرایی خوبی را برای ما دنبال کرده که می توانیم به مقامات بالای کشور دسترسی داشته باشیم تامعضلات این صنعت را برطرف نماییم. وی با اشاره به فعالیتهای یک سال گذشته کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران درکاشان درزمینه تولید اسانس افزود: برای کشت وصنعت گل محمدی کشوریک نقشه راه برای سال ۱۴۰۴ تنظیم کردیم که موارد متعددی نسبت به معضلات وآینده این صنعت تدوین شده که درروز شنبه هفتم خرداد ماه سالجاری با حضورمعاون فناوری ریاست جمهوری ازاین سند چشم انداز رونمایی خواهدشد . رئیس کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران رونمایی ازاولین دستگاه اسانس گیری ساخت پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر وابسته به دانشگاه را طلیعه ورود ایران به بازاراسانس دنیا ذکرکرد وافزود: گل محمدی گیاهی است که بومی ایران است وخاستکاه وموطن اصلی آن ایران است که تا حدود ۳۵۰ سال پیش غیرازایران جایی دیگررویش نداشته است ودرزمان سلسله صفویه وزمانی که دولت عثمانی همسایه ایران بوده است گل محمدی وکلیه دستگاههای گلابگیری ازایران به ترکیه وسپس به سوریه وبلغارستان برده شده است .

"ابراهیم آبادی" با اشاره به اینکه کشورما درطول یکصدسال گذشته به سنت های خود پایداربوده وباعث شده با وجوداینکه سطح زیرکشت گل درکشورایران وسیع تر و۵ برابرکل کشورهای دنیا است چون روی گلاب متمرکز شده ایم ومحصول ما جایگاه خوبی را دردنیا ندارد وازتولید محصول اسانس که گرانترین اینها است نپرداخته ایم باعث شده ازدنیا عقب بمانیم وی افزود: اگردرحال حاضر تلاش وهمتی را درتولید اسانس داشته باشیم ظرف دوسال آینده می توانیم جایگاه اول را مجددا دردنیا به دست آوریم . ابراهیم آبادی با اشاره به اینکه عطر گل محمدی چون گرانترین اسانس دنیا است وهرگرم آن معادل یک گرم طلا دربازارجهانی است اگر نصف گل تولیدی خودمان را اختصاص به تولید اسانس دهیم ضمن اینکه قطعا ظرف دوسال آینده مقام اول دنیا را به عنوان تولیدکننده عمده اسانس وارزش افزوده خیلی بالاتری را برای محصول گل خود بدست خواهیم آورد، باتلاشهایی که درمرکز پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصرداریم مشتریان بسیارثروتمندی مانند فرانسه ،آلمان ،انگلستان ،ایتالیا ،اسپانیا و امریکا که تولید کنندگان عمده عطردردنیا هستند را بدست خواهیم آورد ودروازه وروداسانس گل محمدی ایران به بازاردنیا بازخواهدشد. وی با اشاره به برگزاری اولین جشنواری ملی گل محمدی ایران که قراراست درقمصر برگزارشود افزود: برگزاری این جشنواره زمستان سال گذشته با پیشنهاد پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصروابسته به دانشگاه کاشان با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری مطرح شد که مکاتباتی با ده استان کشورکه درتولید گل محمدی نقش دارند انجام شد که نهایتا پذیرفته شد که اولین جشنواره درشهرقمصرباشد . رئیس پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصربرگزاری اولین جشنواره ملی گل محمدی ایران درشهرقمصررا وسیله ای برای شناساندن بهتر وبیشتر وخصوصیات محصولات گل محمدی دانست واظهارامیدواری نمود: تا برگزاری این جشنواره قدم بزرگی برای توجه ویژه مسئولین به صنعت گل وگلاب ایران وشروعی برای فعالیتهای آینده ورساندن این گل به جایگاه شایسته ای که ایران برای قرنها وهزاره ها داشتند باشد . وی شهرستانهای کاشان ومیمند فارس شیراز را ازجمله شهرهایی ازکشور با اختصاص تولید بالغ بر۵ هزارهکتار سطح زیرکشت گل محمدی کشوردرصنعت گل محمدی ازقدمت بیشتری برخوردارند ذکرکروافزود: بقیه استانها نیز که درسی سال اخیربه این مجموعه پیوسته اند وکشت گل وفناوری دراین محصول را تازه شروع کرده اند شامل ده استان کشورکه استانهای کرمان ،خراسان شمالی ،جنوبی ومرکزی ،کرمانشاه ،زنجان ،آذربایجان شرقی وغربی واردبیل به ترتیب در ردیف های بعدی قراردارند .

رئیس کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران سطح زیرکشت گل محمدی درکل کشور را براساس آماری که جهاد کشاورزی اعلام کرده بالغ بر ۱۵ الی ۱۷هزارهکتارذکر کرد وافزود:درترکیه حدود ۲ هزارهکتارتولید گل محمدی را دردوشهرکوچک درجنوب غرب این کشور بردو واسپارتا دارند وبلغارستان با وجود اینکه تولیدکننده عمده گل می باشد جایگاه زیرکشت آن به طول ۶۰ کیلومتر وعرض ۱۳ کیلومتر است. وی با اشاره به اینکه سطح زیرکشت تولید گل محمدی ایران ۵ برابر دنیا است وگلاب استاندارد ایران هرصد سی سی ۱۲میلی گرم اسانس دارد افزود:اگربخواهیم گلاب تولیدکنیم وصادرنماییم گلابی که روی یک کامیون بزرگ جا می گیرد کل اسانس آن دریک شیشه ۲۰۰ سی سی جا می شود یعنی حمل ونقل وتجارت اسانس بسیاربه صرفه تروارزانتر وبی درد سرترازگلاب است . "دکترابراهیم آبادی" با اشاره به اینکه مشکلات ماتولیدگل نیست بلکه مشکل اصلی بزرگ ما این است که صنعت فناوری با روزبرای گل وآزمایشگاه کنترل کیفی مناسبی نداریم افزود:خوشبختانه ما دردانشگاه کاشان کل آنالیزودانش گل محمدی را دراختیارداریم ویکی ازبرنامه های آینده کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران این است که گلاب را ازگل نگیریم بلکه ازاسانس تهیه کنیم. وی با اشاره به اینکه سیاست اصلی پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصروابسته به دانشگاه کاشان ملاک اصلی رادردست گرفتن سردمداری این صنعت را دردستورکار خود قرارداده است خاطرنشان کرد: درحال حاضر کلیه دستگاههایی که درمیمند فارس وقوچان گلابگیری می کنند ساخت وتولیدکاشان است وزیرساختهایی که درکاشان داریم همه استانهای کشوراین زیرساختها را ندارند وی تصریح نمود : با این وجود ما مدعی هستیم که دردنیا باید موفق باشیم که رونمایی ازدستگاه اسانس گیری ساخت پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر وابسته به دانشگاه طلیعه ورود ایران به بازاراسانس دنیا می باشد که تا پایان سالجاری تعداد۱۰۰ دستگاه ۳۰۰ کیلویی آن را برای اولین اسانس تولیدی کشور درحجم انبوه وقابل صادرات تولید خواهیم داشت که تاکنون مشتریانی ازکشور فرانسه ودیگر کشورهای دنیا درخواست خرید اسانس گل محمدی را ازما نموده اند. رئیس کانون هماهنگی دانش وصنعت گل محمدی وگلاب ایران افزود: با توجه به تلاشهایی که درپژوهشکده اسانس های طبیعی قمصردرتولید اسانس گل درجریان است نقش سردمداری گل محمدی دردنیا را برای همیشه حفظ خواهیم کرد،ضمن اینکه فعالیتهایی که درپژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر انجام می شود دروازه وروداسانس گل محمدی را به دنیا بازخواهدکرد.پایان پیام.

منابع خبر