مکوندی: صبا ۱۱ بازیکن را در زمین خود حفظ کرد | وضعیت ما بهتر شده است