برداشت خرما

برداشت خرما
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۳۵ MB

منابع خبر
برداشت خرما - خبرگزاری مهر - ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

اخبار مرتبط

موضوعات مرتبط: خرما