رای قاطع به اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد

سازمان ملل با برافراشته شدن پرچم فلسطین موافقت کرد
خدمت
یورو نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

*خبر کوتاه* مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا با برافراشته شدن پرچم فلسطین در برابر ساختمان های این سازمان موافقت کرد. ۱۱۹کشور به این طرح…

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز