رای قاطع به اهتزاز پرچم فلسطین در سازمان ملل متحد

سازمان ملل با برافراشته شدن پرچم فلسطین موافقت کرد
خدمت
یورو نیوز - ۱۹ شهریور ۱۳۹۴

*خبر کوتاه* مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع آرا با برافراشته شدن پرچم فلسطین در برابر ساختمان های این سازمان موافقت کرد. ۱۱۹کشور به این طرح…

منابع خبر