تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته های سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی

تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته های سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته های سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی

هدف این تحقیق تعیین تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته‌های سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی بود.

چکیده

هدف این تحقیق۱ تعیین تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته‌های سوادآموزان تحت پوشش نهضت سوادآموزی بود. روش تحقیق از نوع آزمایشی بر اساس اندازه‌گیری های مکرر بود و طرح تحقیق به این صورت بود که سه آزمون از نمونه آماری گرفته شد. جامعۀ آماری همۀ افراد تحت پوشش دوره تحکیم سواد در کل کشور بودند که از آن میان، ۸۹۱ نفر بر اساس فرمول کوکران به منزلۀ نمونه انتخاب شدند. به این صورت که بر اساس سطح میانگین سواد، استانهای کشور به سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار و کم­برخوردار تقسیم شدند. سپس از همۀ استان های کشور، شش استان بر اساس میانگین سطح سواد و شاخص برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار انتخاب شدند.

"روش تحقیق از نوع آزمایشی بر اساس اندازه‌گیری های مکرر بود و طرح تحقیق به این صورت بود که سه آزمون از نمونه آماری گرفته شد"ابزار گردآوری داده‌ها آزمونهای محقق ساخته پیشرفت تحصیلی خواندن، نوشتن، حساب کردن و روخوانی قرآن کریم بود. برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیریهای مکرر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که دوره تحکیم به تثبیت آموخته‌های مهارت های اصلی نوشتن، خواندن، حساب کردن و روان‌خوانی قرآن کریم سوادآموزان تحت پوشش می انجامد، اما تنها در مهارت نوشتن بود که میان میانگین نمرات پیش‌آزمون با آزمون پیگیری ازلحاظ آماری تفاوت معنادار وجود نداشت.

کلید واژگان: دوره تحکیم سواد، تثبیت یادگیری، مهارت خواندن، مهارت نوشتن، روان‌خوانی قرآن کریم، مهارت حساب کردن
 نویسنده:

دکتر رفیق حسنی: استادیار گروه علوم تربیتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

فصلنامه تعلیم و تربیت - سال سی و سوم، شماره ۲ (پیاپی ۱۳۰)، تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر