۱۳:۲۱ - احتمال آلودگی آب در مناطق حاشیه‌ای تهران

13:21 - احتمال آلودگی آب در مناطق حاشیه‌ای تهران
خبر خونه
خبر خونه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

دکتر خسرو صادق‌نیت در گفت‌وگو با ایسنا،‌ مشکل آب تهران را وابسته به افزایش مصرف و تامین آب مناسب دانست و گفت: کمبود آب مورد نیاز که ناشی از دلایلی مانند کمبود بارش است، منجر به کاهش کیفیت آب نیز می‌شود. همچنین میزان نیترات از دیگر عواملی است که روی کیفیت آب تاثیرگذار است. افزایش آلودگی آب‌های زیرزمینی از علل افزایش میزان نیترات آب است. بنابراین هرچه از آب‌های زیرزمینی به میزان کمتری استفاده کنیم، احتمال خارج شدن از محدوده استاندارد توسط آبی که با آب‌های زیرزمینی مخلوط می‌شود، کمتر و در مقابل کمبود آب و استفاده بیشتر از آب‌های زیرزمینی، احتمال افزایش نیترات در آب را افزایش می‌دهد

منابع خبر