مشخصات دیواری که اردوغان میان ایران و ترکیه کشید

 مشخصات دیواری که اردوغان میان ایران و ترکیه کشید

پیک ایران
پیک ایران - ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

مشخصات دیواری که اردوغان میان ایران و ترکیه کشید

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران

منابع خبر