به نظر شما شغل این آقا چیست؟ (عکس)

به نظر شما شغل این آقا چیست؟ (عکس)
عصر ایران
عصر ایران - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

به نظر شما شغل این آقایی که سمت چپ تصویر دارد می خندد چیست؟!

۱ - رئیس جمهور ایران
۲ - رئیس ستاد انتخاباتی آقای سمت راستی
۳ - هر دو مورد

راهنمایی: این عکس مربوط است به ثبت نام کاندیدای مورد نظر در ستاد انتخابات وزارت کشور!

منابع خبر
نظر شما درباره این عکس چیست؟ جهان نیوز - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تصویر/ به نظر شما شغل این آقا چیست؟ فردا - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
به نظر شما شغل این آقا چیست؟ (عکس) عصر ایران - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
تصویر/ به نظر شما شغل این آقا چیست؟ آفتاب - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲