آلودگی هوای امروز تهران

تصاویر/آلودگی هوای تهران

فردا
جهان نیوز - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

آلودگی هوای تهران در روزهای اخیر بیش از حد مجاز بود.

منابع خبر
تصاویر/آلودگی هوای تهران فردا - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
آلودگی هوای امروز تهران جهان نیوز - ۲۴ آبان ۱۳۹۳