خبرگزاری های رژیم؛ چهارشنبه آخر سال به جای سوری چهارشنبه سوزی است

تب بالای شهر در چهارشنبه سوزی/ چهارشنبه سوری؛ خرافه یا سنت
خبرگزاری مهر
خبرنامه ملی ایرانیان - ۲۳ اسفند ۱۳۹۰

گزارش های رسیده از تهران، سقز و سنندج بشرح زیر می باشد:

تهران – ساعت ۱۸:۳۰ تهران سه راه آذری جوانان درتمامی محله ها آتش روشن کردند و صدای ترقه بسیار زیاد است.

تهران- ساعت ۱۹:۰۰ تهران پارس جمعیت زیادی جمع شده اند و صدای انفجار زیادی میاید .

تهران – ساعت ۱۹:۴۵ سی متری جی ، همه جارا آتش فراگرفته وصدای انفجارترقه خیلی زیاد است

سقز – در سقز از ساعت ۱۸ صدای انفجارات در تمامی سطح شهر شنیده می شود.بیشترین صدای انفجار از میدان انقلاب و خیابان جمهوری است.

سنندج – ساعت ۱۹:۳۰

در اغلب مناطق سنندج مردم با روشن کردن آتش و انفجار نارنجک و ترقه به استقبال چهارشنبه سوری رفته اند.صدای نارنجک از همه جا بگوش می رسد.

دانشجو آنلاین

منابع خبر