خبرسازترین اظهارات اقتصادی احمدی نژاد در سال ۹۱

جهان نیوز - ۱ فروردین ۱۳۹۲

سخنرانی های سال ۱۳۹۱ رئیس جمهور، ویژگیهایی داشت که هر چند برخی از آنها مختص شخص دکتر محمود احمدی نژاد است، اما برخی دیگر از سوی خود او نیز کمتر مشاهده شده بود.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

آفتاب - ۱ فروردین ۱۳۹۲
جهان نیوز - ۱ فروردین ۱۳۹۲