۲۰:۲۳ - آمار ازدواج‌ پسران با دختران بزرگتر از خود

20:23 - آمار ازدواج‌ پسران با دختران بزرگتر از خود
خبر خونه
خبر خونه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور آمار مربوط به وقایع ازدواج‌های افراد همسن، ازدواج‌هایی که زوجه بزرگتر از زوج و بالعکس طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را به تفکیک ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور آمار مربوط به وقایع ازدواج‌های افراد همسن، ازدواج‌هایی که زوجه بزرگتر از زوج و بالعکس طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را به تفکیک ارائه کرد.

علی اکبر محزون در ابتدا با اشاره به آمار مربوط به سال ۹۲، اظهار کرد: طی این سال در مجموع ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ واقعه ازدواج در کشور صورت گرفته که از این تعداد ۹۲ هزار و ۳۶۵ مورد که معادل ۱۱.۹ درصد است، ازدواج‌ دختران و پسرانی بوده که سن یکسان داشته‌اند.

وی در مورد وقایع ازدواجی که دختران از نظر سنی بزرگتر از پسران بوده‌اند، گفت: در سال ۹۲، تعداد ازدواج‌هایی که زوجه بزرگتر از زوج بوده به ۸۱ هزار و ۳۸۰ واقعه می‌رسد که معادل ۱۰.۵ درصد است. در ۳.۶ درصد این ازدواج‌ها دختران یک سال از پسران بزرگتر، در ۲.۲ درصد این ازدواج‌ها دختران دو سال از پسران بزرگتر، در ۱.۶ درصد این ازدواج‌ها دختران سه سال از پسران بزرگتر و مابقی ازدواج‌ها هرکدام با آمار زیر یک درصد مربوط به ازدواج‌هایی است که دختران تفاوت سنی بیش از سه سال با پسران داشته‌اند.

محزون همچنین در مورد ازدواج‌هایی که پسران از نظر سنی بزرگتر از دختران بوده‌اند، خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ در مجموع ۶۰۰ هزار و ۷۶۸ واقعه ازدواج طی این سال صورت گرفته که پسران از نظر سنی بزرگتر از دختران بوده‌اند، این درحالی است که این رقم معادل ۷۷.۶ درصد کل ازدواج‌ها است.

وی ادامه داد: در ۸.۱ درصد این ازدواج‌ها پسران یکسال از دختران بزرگتر، در ۸.۸ درصد این ازدواج‌ها پسران دو سال از دختران بزرگتر، در ۹.۱ درصد ازدواج‌ها پسران سه سال از دختران بزرگتر و در ۸.۷ درصد ازدواج‌ها پسران ۴ سال از دختران بزرگتر بوده‌اند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به آمار مربوط به ازدواج‌های سال ۹۱، اظهار کرد: در مجموع ۸۲۹ هزار و ۹۶۸ واقعه ازدواج طی سال ۹۱ انجام شده که در ۱۲.۲ درصد آن دختران و پسران دارای سن یکسان بودند، این رقم معادل ۱۰۱ هزار و ۳۸۵ نفر است.

محزون در مورد ازدواج‌هایی که در آن دختران از نظر سنی بزرگتر از پسران بوده‌اند، گفت: در ۸۹ هزار و ۵۹ مورد از ازدواج‌ها دختران از نظر سنی بزرگتر از پسران بوده‌اند که معادل ۱۰.۷ درصد ازدواج‌ها است.

وی ادامه داد: در ۳.۷ درصد این ازدواج‌ها دختران یکسال از پسران بزرگتر، در ۲.۲ درصد این ازدواج‌ها دختران دو سال از پسران بزرگتر، در ۱.۶ درصد از این ازدواج‌ها دختران سه سال از پسران بزرگتر ومابقی ازدواج‌ها هرکدام با آمار زیر یک درصد مربوط به ازدواج‌هایی است که دختران تفاوت سنی بیش از سه سال با پسران داشته‌اند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به آمار ازدواج‌های مربوط به سال ۹۱ که در آن پسران از نظر سنی بزرگتر از دختران بوده‌اند، بیان کرد: در ۶۳۹ هزار و ۵۲۴ واقعه ازدواج طی این سال پسران از دختران بزرگتر بوده‌اند که معادل ۷۷.۱ درصد است.

محزون ادامه داد: در ۸.۳ درصد این ازدواج‌ها پسران یک سال بزرگتر از دختران، در ۹ درصد این ازدواج‌ها پسران دو سال بزرگتر از دختران،‌ در ۹.۲ درصد این ازدواج‌ها پسران سه سال بزرگتر از دختران و در ۹ درصد این ازدواج‌ها پسران چهار سال بزرگتر از دختران بوده اند.

آمار ارئه شده نشان می‌دهد هرچند آمار ازدواج در کشور طی سال ۹۱ از ۸۲۹ هزار و ۹۶۸ واقعه ازدواج به ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ واقعه ازدواج در سال ۹۲ کاهش یافته است، اما برخلاف آمار غیررسمی اعلام شده ازدواج‌هایی که در آن دختران از نظر سنی بزرگتر از پسران بوده‌اند نیز از ۸۹ هزار و ۸۹ واقعه در سال ۹۱ به ۸۱ هزار و ۳۸۰ واقعه در سال ۹۲ کاهش یافته‌ است.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز