توضیحات معاون آموزشی وزارت بهداشت درباره کنکور در دوران کرونا

خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹