غرب بیماری مزمنی در بدنه روشنفکری کشور برای جدایی از روحانیت ایجاد کرده است

غرب بیماری مزمنی در بدنه روشنفکری کشور برای جدایی از روحانیت ایجاد کرده است
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تلاش غرب برای شکاف در بدنه روحانیت گفت: متاسفانه غرب در ۲۰۰ سال گذشته تلاش کرده مردم را از روحانیت جدا کند و یک بیماری مزمنی در بین بدنه روشنفکری کشور در این باره ایجاد کرد

منابع خبر