همایش بزرگ یاران حاج قاسم در رفسنجان

همایش بزرگ یاران حاج قاسم در رفسنجان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۱۳ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: رفسنجان همایش یاران

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۷ آذر ۱۴۰۰