قلیان کشیدن دراوج ترافیک!

قلیان کشیدن در اوج ترافیک! (عکس)

عصر ایران
جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

منابع خبر
قلیان کشیدن دراوج ترافیک!/عکس فردا - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
قلیان کشیدن در اوج ترافیک! (عکس) عصر ایران - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲
قلیان کشیدن دراوج ترافیک! جهان نیوز - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲