تعطیل موقت دفتر طالبان در پایتخت قطر

دفتر طالبان در قطر به صورت موقت بسته شد
بی بی سی فارسی
صدای آلمان - ۱۹ تیر ۱۳۹۲

دفتر طالبان در پایتخت قطر قرار بود محلی برای پیشبرد مذاکرات صلح باشد. اما این دفتر به صورت موقت بسته شد. نصب پرچم و تابلویی با عنوان «امارات اسلامی افغانستان» اعتراض شدید دولت افغانستان را برانگیخته بود

منابع خبر
تعطیلی موقت دفتر طالبان در قطر بی بی سی فارسی - ۱۹ تیر ۱۳۹۲
تعطیل موقت دفتر طالبان در پایتخت قطر صدای آلمان - ۱۹ تیر ۱۳۹۲
دفتر طالبان در قطر تعطیل شد عصر ایران - ۱۹ تیر ۱۳۹۲
دفتر طالبان در قطر به صورت موقت بسته شد بی بی سی فارسی - ۱۹ تیر ۱۳۹۲