اعتراض مرتضوی به حکم انفصال دائم از حرفه قضائی

رادیو زمانه - ۲۵ آبان ۱۳۹۳

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف یک پرونده کهریزک، به محرومیت خود از اشتغال در شغل قضا اعتراض کرده است.

منابع خبر