قراردادریالی با مربیان و بازیکنان خارجی؟/ اجرا شدنی نیست

قراردادریالی با مربیان و بازیکنان خارجی؟/ اجرا شدنی نیست
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱۵ خرداد ۱۴۰۲

درسنوات گذشته به دلیل افزایش مبالغ قرار داد بازیکنان ، هزینه سنگینی بر باشگاه هاتحمیل می شد و متاسفانه در این میان برخی از باشگاه ها از جیب دولت حاتم بخشی و ولخرجی بی حساب وکتابی را به راه می انداختند تا مبالغ نجومی به حساب بازیکنان ریخته شودودر این مسیر بازیکنان ومربیان خارجی دلارهای هنگفتی نصیبشان می شد و بهره کلانی را ازاین راه می بردندوبازباکمال تاسف فدراسیون فوتبال وسازمان لیگ هبچ نظارتی بر قراردادها نداشتند.

اکنون برای مقابله با این ولخرجی ها،به جای دور اندیشی ،اقدامات شتابزده به کار گرفته شده و قرار است با تعیین سقف قرارداد،در مقابل بازیکنان ومربیان خارجی ، مبالغ ریالی جایگزین دلار شود.با توجه به تعیین سقف قرار داد که مورد اعتراض باشگاه ها واقع شده است ، می  توان پیش بینی کرد که اعطای زمین وماشین وبسیاری از مسائل دیگر به بازیکنان ومربیان داخلی وارد چرخه فوتبال خواهد شد . نکته دیگراین که در ارتباط بافوتبالیست های خارجی هم قرارداد ریالی قابلیت اجرایی نخواهد داشت ازآن رو که طرف خارجی پول ایرانی را درلزوم چگونه ازکشورخارج کند ؟

اینان که با اصول حرفه ای آشنا هستند،زیر بار این نوع قراردادها نمی روند؛بنابراین باید دنبال راهکار دیگری رفت؛به این ترتیب که یا باید قید جذب مربی و بازیکن خارجی را زد وپولی را باید صرف خرید بازیکن خارجی می شد ،درراه پرورش ورشد بازیکنان مستعد و تقویت آکادمی های فوتبال خرج کرد یا با اضافه کردن بند و تبصره ای وبا نظارت مستقیم فدراسیون فوتبال،قرارداد دلاری را برای جذب مربیان وبازیکنان خارجی تنظیم کرد.

۲۳۳۰۲

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری مهر - ۴ شهریور ۱۴۰۰
خبر آنلاین - ۵ خرداد ۱۴۰۲
فوتبالی‌ترین - ۴ شهریور ۱۴۰۰
تابناک - ۹ خرداد ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۱۲ شهریور ۱۴۰۱